Betyg och prov

Fryshuset Grundskola Västra arbetar utifrån nationella kunskapsmål och kursplaner. Vi använder oss av den nationella betygsskalan och håller regelbundna utvecklingssamtal.

Kunskapskrav

Kunskapskrav beskriver vilka kunskaper som eleven ska ha när hen går ut årskurs nio. En del av kunskapskraven är mer övergripande. Ett exempel på ett övergripande mål är att varje elev ska kunna tala och skriva svenska ”på ett rikt och nyanserat sätt”. Mer konkreta kunskapskrav för varje enskilt ämne finns i ämnets kursplan. Där står också vad eleven behöver klara av för att uppnå ett visst betyg.

Skolverkets kursplaner för respektive ämne

Bedömning

En lärare ska både lära ut och utvärdera hur varje elevs lärande utvecklas. Hos oss lägger lärarna stort fokus på att varje elev vet vad som förväntas för att uppnå goda studieresultat. De jobbar också med att ge konstruktiv feedback för att guida eleverna genom sitt skolarbete.

Skolverkets om bedömning

Betyg

Vi sätter betyg utifrån en nationell betygsskala med sex steg. Betygsskalan går från A som är högsta betyget till F som är det lägsta betyget. A-E står för ett godkänt betyg och F står för ett inte godkänt betyg. Betyget ska visa i hur stor utsträckning en elev har uppnått kunskapskraven för varje ämne.

Skolverket om betyg

Nationella prov

Alla elever i årskurs nio i Sverige genomför muntliga och skriftliga nationella prov i matematik, svenska/svenska som andraspråk och engelska. De gör också nationella prov i något av de samhällsorienterade ämnena (geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap) samt i något av de naturorienterande ämnena (fysik, kemi eller biologi). De muntliga nationella proven görs under hösten 2017 och de skriftliga under våren 2018.

Nationella prov är inga examensprov. De är en del i lärarens bedömning av elevernas kunskaper och ett sätt för läraren att säkerställa att eleverna har tillgodosett sig undervisningen på ett tillfredsställande sätt.

Se provdatum för nationella prov i årskurs nio

Utvecklingssamtal

Alla elever bjuds in till utvecklingssamtal med sin vårdnadshavare minst en gång per termin. Då pratar vi om elevens utveckling i skolan, både hur väl eleven uppfyller målen i utbildningen liksom hur eleven fungerar socialt. Samtalen dokumenteras och höstens samtal följs sedan upp på våren.

Skolverket om utvecklingssamtal