Elevstöd och elevhälsa

Alla elever har tillgång till elevhälsan som leds av skolans rektor. Elevhälsans främsta uppdrag är att förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.

De uppmärksammar och utreder svårigheter och gör sedan anpassningar efter varje enskild elev som behöver särskilt stöd för att kunna uppfylla utbildningens mål. Elever kan träffa skolsköterska, skolkurator och studie- och yrkesvägledare själva eller tillsammans med sin vårdnadshavare för att prata om sina behov.

Fryshusets skolor visar goda resultat när det kommer till trygghetsfrågor och närvarande vuxna.

Skolsköterska och kurator

Skolsköterskan eller kuratorn kan du gå till med vilka frågor du vill. De finns här på torsdagar.

Kontakta skolsköterska eller kurator

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig att resonera kring vad du vill jobba med i framtiden. De hjälper dig också att planera för vad du behöver studera för att nå dit. Hon finns i skolan fyra dagar i veckan.

Kontakta studie- och yrkesvägledare

Resurspersonal

Våran vaktmästare fungerar också som resurspersonal på rasterna och finns där för att bidra till studiero och hjälpa till med läxor och arbeten.

Likabehandling

Vi på Fryshuset Grundskola Västra agerar snabbt mot mobbning, diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Skolans förhållningssätt och agerande finns beskrivet i vår likabehandlingsplan. Planen baserar sig på flera dokument och riktlinjer:

  • Barn- och elevskyddslagen
  • Skolverkets allmänna råd för arbetet med att främja likabehandling
  • Barnkonventionen
  • Skolförfattningarna (skollagen och läroplaner)
  • Socialtjänstlagen och reglerna i brottsbalken

Plan mot diskriminering och kränkande behandling